دسته بندی کوره های آجرپزی براساس فرآیند تولید

انواع زیادی از کوره ها برای پخت آجر وجود دارد.کوره های آجرپزی را بر اساس مولفه های مختلفی طبقه بندی می کنند,به عنوان مثال کوره ها را می توان بر اساس فرآیند تولید(کوره های متناوب وپیوسته),جهت جریان هوا(کوره های با جریان هوا در بالا –پایین و به صورت متقاطع )

دسته بندی کوره ها براساس فرآیند تولید:

طبقه بندی کوره ها بر اساس فرآیند تولید به دو دسته کوره های متناوب و پیوسته دسته بندی می شود.در شکل زیر این دسته بندی به خوبی نشان داده شده است.

کوره های متناوب Intermittent kilns

در این مدل یک لو (batch)آجر داخل کوره قرار داده می شود و سپس کوره روشن شده و به دمای مناسب پخت می رسد و آجرها فرآیند پختن را طی نموده و سپس دستگاه خاموش می شود.بعد از خاموش شدن دستگاه آجرها باید به خوبی خنک شده و سپس از کوره خارج می شود. این مراحل برای هر لو آجار تکرار می شود.

کوره های پیوسته بدون دودکش Intermittent kilns without stack

در این مدل کوره ها هیچ گونه دودکشی جهت خروجی گاز کوره وجود ندارد.گازها از طریق قسمت بالایی یا طرفین کوره خارج می شود.

کوره های پیوسته با دودکش Intermittent kilns with stack

در این مدل ها کوره ها دودکش جهت خروج دود وجود دارد.دودها از طریق مسیرهای مشخص شده با سیستم دمنده خارج می شود.

کوره های پیوسته Continuous kilns

در این مدل کوره ها آجر به طور پیوسته داخل شده –پخته و خنک می شود.آجرهای پخته شده به طور پیوسته از کوره خارج می شود وسپس آجرهای سبزرنگ داغ شده درون قسمت پخت قرار می گیرند . این مدل کوره ها همواره روال پیوسته خود را حفظ نموده و از میزان بهره کاری بالایی در مقایسه با مدل های متناوب برخوردارند.

کوره های آتش متحرک Moving fire kilns

در این مدل هوا از یک سمت کوره دمیده شود و از سمت دیگر جریان حرارت به صورت افزایشی به آجرها داده می شود. هوای دمیده شده از سمت دیگر منجر به خنک شدن آجرها می شود. فن جریان هوا گرم تولیدشده در مرحله قبل را از سمت بالا دستگاه خارج می نماید.

کوره های آتش ثابت Moving ware kilns

در این مدل آجرهای بر روی نوار دستگاه قرار داده می شود سپس از طریق نوار به قسمت مرکزی جهت پخت هدایت می شود .جریان هوا خنک کننده از سمت دیگر از طریق دمنده به داخل کوره دمیده می شود و منجر به خنک شدن آجرها می شود.نحوه حرکت نوار را میتوان در دو مد پیوسته یا فواصل زمانی (interval)تنظیم نمود.

منبع : Manual developed by: Greentech Knowledge Solutions Pvt. Ltd. New Delhi, India www.gkspl.in